Ekonomia i prawo w hotelarstwie

26,00

Opis

Podręcznik został napisany zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności zawarte w podręczniku pozwalają na dobre zrozumienie i utrwalenie przedstawionych zagadnień oraz praktyczne przyswajanie wiedzy. Wzbudzają ciekawość i zachęcają do poszerzania wiadomości. Podręcznik napisany jest przystępnym językiem. Zawiera wykaz literatury do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz słowniczek ważnych terminów. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.1. Potrzeby, usługi, dobra 1.2. Rynek 1.2.1. Rodzaje i funkcje rynku 1.2.2. Czynniki kształtujące popyt 1.2.3. Czynniki kształtujące podaż 1.2.4. Cena równowagi rynkowej 1.3. Kondycja gospodarcza kraju 1.3.1. Rodzaje i elementy czynników wytwórczych 1.3.2. Zasady funkcjonowania gospodarki narodowej 1.3.3. Produkt krajowy brutto i produkt narodowy brutto 1.3.4. Stopa wzrostu PKB. Bezrobocie. Inflacja 1.4. Przedmiot działalności gospodarczej 1.4.1. Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) 1.4.2. Sektory gospodarki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozdział 2. Działalność gospodarcza w hotelarstwie 2.1. Formy organizacyjno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich 2.1.1. Spółka osobowa 2.1.1.1. Spółka jawna 2.1.1.2. Spółka partnerska 2.1.1.3. Spółka komandytowa 2.1.1.4. Spółka komandytowo-akcyjna 2.1.2. Spółka kapitałowa 2.1.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.1.2.2. Spółka akcyjna 2.1.3. Spółka cywilna 2.1.4. Systemy i sieci hotelowe 2.1.5. Franchising w hotelarstwie 2.2. Etapy podejmowania działalności gospodarczej 2.2.1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2.2.2. Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym 2.2.3. Zgłoszenie w urzędzie skarbowym 2.2.4. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w zakładzie ubezpieczeń społecznych 2.2.5. Wykonanie pieczątki 2.2.6. Założenie rachunku bankowego 2.2.7. Zgłoszenia do nadzoru sanitarnego, przeciwpożarowego, inspekcji pracy 2.2.8. Podejmowanie działalności przez przedsiębiorców polskich w krajach Unii Europejskiej 2.2.9. Dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności hotelarskiej 2.3. Rynek pracy w hotelarstwie 2.4. Czas pracy pracownika hotelu, harmonogramy prac. Urlopy 2.4.1. Rodzaje i systemy wynagrodzenia za pracę 2.4.2. Regulamin pracy Rozdział 3. Podstawy rachunkowości w hotelarstwie 3.1. Funkcje, przedmiot i zadania rachunkowości w hotelarstwie 3.2. Wewnętrzne i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące rachunkowości Rozdział 4. Majątek przedsiębiorstwa hotelarskiego i źródła jego finansowania 4.1. Charakterystyka i klasyfikacja majątku trwałego oraz majątku obrotowego 4.2. Zasady wyceny składników majątkowych 4.3. Majątek własny i obcy przedsiębiorstwa hotelarskiego 4.4. Pasywa. Fundusze i kapitały 4.5. Bilans majątkowy 4.6. Istota inwentaryzacji oraz jej związek z bilansem majątkowym Rozdział 5. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych 5.1. Klasyfikacja operacji gospodarczych 5.2. Rodzaje kont, ich układy graficzne oraz zasady ich finansowania 5.3. Dokumentacja księgowa operacji gospodarczych. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków 5.4. Księgowanie operacji gospodarczych z zastosowaniem różnych form księgowania 5.5. Tradycyjne formy prowadzenia ewidencji księgowej 5.6. Rozliczanie i księgowanie list płac Rozdział 6. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa 6.1. Pojęcie prawa, normy prawnej oraz przepisu prawnego 6.2. Stosunek prawny i jego elementy 6.3. Zdarzenia prawne oraz czynności prawne 6.4. Podmioty prawa. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 6.5. Prawo własności oraz ograniczone prawa rzeczowe Rozdział 7. Umowy cywilnoprawne w hotelarstwie 7.1. Pojęcie i rodzaje umów cywilnoprawnych 7.2. Wybrane rodzaje umów cywilnoprawnych 7.2.1. Umowa o dzieło 7.2.2. Umowa zlecenia 7.2.3. Umowa najmu 7.2.4. Umowa użyczenia 7.2.5. Umowa dzierżawy 7.3. Umowa przechowania 7.4. Umowa między hotelem a biurem podróży 7.5. Umowa hotelowa 7.5.1. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy hotelowej 7.5.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna za rzeczy wniesione do hotelu przez gościa hotelowego 7.5.3. Prawo zastawu Rozdział 8. Prawo pracy w hotelarstwie 8.1. Zagadnienia wstępne z zakresu prawa pracy 8.2. Stosunek pracy 8.2.1. Pojęcie i nawiązanie stosunku pracy 8.2.2. Umowa o pracę 8.3. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy 8.4. Efektywne poszukiwanie pracy oraz dokumenty aplikacyjne 8.5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Rozdział 9. Uregulowania prawa międzynarodowego w zakresie świadczenia usług hotelarskich Bibliografia Przypisy

rada doskonałości naukowej, jakub m, ahe trzcianka, pytanie o drogę po angielsku

yyyyy